top of page

ALLMÄNNA VILLKOR COACHING- OCH UTBILDNINGSTJÄNSTER
Version 1.0 (16MAJ2023)

Allmänna villkor för coaching- och utbildningstjänster

 

Syftet med dessa villkor är att de ska förtydliga tillhandahållandet av tjänsterna och förväntningar runt dessa.

Meddela oss om det är något du inte förstår eller som motsäger din uppfattning om våra tjänster.

 

1.   Introduktion

​1. Om du registrerar dig för våra tjänster samtycker du till dessa villkor.

 

1.2 Specifika andra villkor kan gälla för vissa av våra tjänster och anges då på webbsidan för det programmet eller i ett specifikt kontrakt.

 

2. Beställning av våra tjänster

 

2.1 Innan vi accepterar din beställning av våra tjänster ska kontakt mellan dig och oss ske via telefon, chat eller e-post för att diskutera innehållet i tjänsterna. 

 

2.2 Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera din beställning, till exempel om vi inte tror att våra tjänster är rätt för dig. Vi har accepteratdin beställning först när vi har bekräftat detta via e-post.

 

2.3 Då du fått en bekräftelse på din beställning av tjänsten så fullgörs denna genom betalning antingen via vår hemsida eller via en betalningslänk som vi skickar per e-post. 

 

2.4 När du köper en tjänst av oss så kommer du att få information om:

 

 • En övergripande beskrivning av de tjänster du köper

 • Den tid inom vilken vi ska utföra tjänsterna

 • Vilka vi är, var vi finns och hur du kan kontakta oss

 • Priset på tjänsterna och hur och när du betalar

 • Övrig viktig information finns i dessa villkor och i vår Integritetspolicy

 

Om du saknar någon information så är du välkommen att kontakta oss på info@freebirdslifedesign.com.

 

3. Utförande av coachingtjänsterna

 

3.1 Våra tjänster ska utföras med största möjliga rimliga omsorg, skicklighet och professionalitet.

 

3.2 Vi ska göra rimliga ansträngningar att utföra tjänsterna inom de tidsramar vi kommit överens om. Om vi missar en tidsram som överenskommits, så kommer detta inte att ge dig rätt att säga upp avtalet med oss eller begära återbetalning eller någon form av kompensation, förutsatt att vi har gjort en rimlig ansträngning. Exempel på detta är om någon, för tjänsterna i fråga, relevant person i vårt team blivit sjuk. Om vi inte har kommit överens om en specifik tidsram kommer vi att tillhandahålla tjänsterna inom en rimlig tidsperiod.

 

3.3  Våra huvudsakliga kommunikationsformer är e-post och i förväg överenskomna webmöten och telefonsamtal, om vi inte kommit överens om annat. 

 

3.4 Utförandet av våra tjänster kan påverkas av händelser utanför vår rimliga kontroll. Om detta inträffar så kommer vi att försöka återuppta tjänsterna så snart dessa händelser har åtgärdats. Exempel på detta är pandemier, internet- och IT-problem, om någon i vårt team är sjuk, eller om vi kommer överens om ändringar i omfattningen av tjänsterna.

 

4. Ditt ansvar

 

4.1 Du betalar kostnaden för tjänsterna som är specificerade på vår hemsida eller i särskilt kontrakt.

 

4.2 Du förser oss med den information som vi rimligen behöver för att kunna tillhandahålla tjänsterna, och tillåter att vi under konfidentialitet använder oss av dessa för att fullgöra våra tjänster. Se vår Integritetspolicy för vidare information.

 

4.3 Skulle du bryta mot villkoren i detta dokument förbehåller vi oss rätten att avbryta eller inskränka tjänsterna.

 

4.4 Om fullgörandet av våra förpliktelser enligt dessa villkor förhindras eller försenas på grund av dina handlingar eller försummelser, ska vi inte hållas ansvariga för några kostnader eller förluster som du ådrar dig. Exempel på detta är om du kommer för sent eller uteblir från ett i förväg överenskommet möte. Enskilda möten mellan dig och din coach är generellt ombokningsbara fram till 24 timmar innan. Gruppmöten kan däremot inte bokas om p.g.a. en enskild person. Du kommer att få ett schema för alla gemensamma aktiviteter vid introduktionen till ett grupp-program. Om en gruppmötestid som föreslagits inte passar dig så måste du meddela detta inom 2 dygn från det att du fått schemat. Vi kan dock inte garantera att vi kan tillgodose alla gruppdeltagares önskemål, men generellt kommer du alltid att få tillgång till det material som presenterats och gåtts igenom under ett möte du missat.

 

5. Priser och betalning

 

5.1 Alla angivna priser är inklusive moms.

 

5.2 Priset för tjänsterna anges i bokningssektionen på vår hemsida eller per e-post.

 

5.3 Då du genom betalning bekräftat beställning av tjänsten, t.ex. något av våra coachingprogram eller kurser, är kostnaden ej återbetalningsbar. Undantag till detta är coachingpaket som innehåller resor. Specifika avbokningsvillkor för dessa anges i våra Allmänna Resevillkor. 

 

5.4 För den händelse att vi är tvungna att avbryta ett program (annat än enligt 11.3 nedan) så har du rätt till återbetalning.

 

5.5 Vi har rätt att debitera dig för kostnader vi rimligen har ådragit oss för att återkräva utestående belopp från dig såsom påminnelse- och inkassoavgifter.

 

6. Ångerrätt

 

6.1 Enligt Konsumentköplagen har du generellt rätt att att säga upp ett avtal inom 14 dagar efter att du registrerat dig utan att ange någon anledning. Detta gäller dock ej resor eller digitala tjänster.

 

Därför gäller ångerrätten ej våra resor (se vidare Allmänna Resevillkor nedan) eller coachingprogram och kurser som helt eller delvis innehåller digitala tjänster såsom webkurser med digitalt nedladdningsbart material. För coachingpaket som endast innehåller enskilda coachingsessioner gäller 14 dagars ångerrätt.

 

6.2 Om du säger upp ett avtal med oss i enlighet med ångerfristen så kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig omgående, förutom de eventuella tjänster som redan hunnit utföras, såsom en coachingsession. Då återbetalas hela beloppet minus värdet för de tjänster som redan utförts.

 

7. Immateriella rättigheter

 

7.1 "Immateriella rättigheter" avser det material vi förser dig med under tjänsterna, oavsett om det är digitalt eller tryckt. Sådant materialtillhör oss och såvida vi inte kommer överens om något annat så får du bara använda det för ditt eget personliga bruk. Du får inte använda det för andra ändamål eller dela det med tredje part utan att få skriftlig bekräftelse från oss först.

 

8. Konfidentiell information

 

8.1 Inför start av coachingtjänster så upprättar vi alltid ett Sekretessavtal mellan dig och oss.

 

All information som du delar med dig av kommer vi att hålla strikt konfidentiell. Ovanliga undantag från detta är då det krävs att lämna ut sådan information enligt lag och/eller då det är nödvändigt grund av allvarliga risker för dig själv eller andra, eller för att hjälpa till att förebygga eller upptäcka ett brott.

 

8.2 Då du deltar i gruppsessioner så samtycker du till att hålla strikt konfidentialitet för all information som delas av andra deltagare, och att inte vid något tillfälle dela den med en tredje part. Du förväntas också behandla alla gruppdeltagare respektfullt och aldrig använda deras personliga information till din egen fördel.

 

8.3 Skyldigheterna i punkterna 8.1 och 8.2 gäller inte information som:

 

 • har upphört att vara konfidentiell utan någon av parternas fel;

 • redan var i mottagarens besittning innan den avslöjades av den andra parten; eller

 • har mottagits lagligen från tredje part som inte förvärvat det i förtroende.

 • din och våra sekretessskyldigheter enligt denna klausul kommer att fortsätta efter uppsägning av detta avtal.

 

9. Personuppgifter och databehandling

 

9.1 Vi kommer använda den personliga information du ger oss för att:

 

 • tillhandahålla tjänsterna

 • behandla din betalning för tjänsterna

 • informera dig om liknande produkter och tjänster som vi tillhandahåller 

 

9.2 Vi kommer inte att ge din personliga information till någon tredje part om du inte samtycker till det.

 

9.3 För fullständig information se vår Integritetspolicy

 

10. Eventuella problem och felaktiga tjänster

 

I det osannolika fallet att det skulle uppstå problem med tjänsterna, vänligen kontakta oss så snart som möjligt och ge oss en rimlig möjlighet att reda ut eventuella problem med dig och nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

 

11. Avtalets slut

 

11.1 Om den köpta tjänsten anger en tidslängd för vilken den ska tillhandahållas, så kommer tjänsterna att upphöra i slutet av den tidsramen.

 

11.2 Om vi tillhandahåller tjänster till dig fortlöpande och vår överenskommelse inte anger någon tidsram så kan antingen du eller vi säga upp tjänsterna med en månads varsel.

 

11.3 Antingen du eller vi kan säga upp tjänsterna och detta avtal omedelbart om:

 

 • den andra parten underlåter att betala något belopp som den är skyldig på förfallodagen för betalning och det förblir obetaltminst 14 dagar efter att ha meddelats att göra sådan betalning. Annan tidsfrist kan gälla våra coachingpaket som innehåller resor, se därför i det fallet de Allmänna villkoren för våra resor.

 • vi efter eget gottfinnande beslutar att vi inte passar varandra så kan jag säga upp detta avtal omedelbart efter varsel, i vilket fall jag kommer att ge dig en partiell återbetalning för de tjänster som du har betalat för i förskott och som du inte har fått.

 

11.4 Om detta avtal avslutas kommer det inte att påverka vår rätt att få betalt för eventuella redan utförda tjänster som du är skyldig oss.

 

12. Begränsning av vårt ansvar gentemot dig

 

12.1 Förutom eventuellt juridiskt ansvar som vi inte kan utesluta enligt lag, så är vi inte juridiskt ansvariga för några förluster som du åsamkats genom att använda våra tjänster.

 

12.2 Våra tjänster utförs inte av medicinskt utbildad personal och är inte i något fall kvalificerad medicinsk eller psykologisk rådgivning. De råd och rekommendationer vi ger är vetenskapligt grundade, men det förblir under ditt ansvar att ta ställning till dessa, och att söka medicinsk rådgivning om det är något du inte kan eller vill ta ett eget beslut om.

 

13. Tvister

 

13.1 I det osannolika fallet att en tvist uppstår så kommer vi att göra vad vi kan för att lösa detta snabbt och effektivt.

 

13.2 Om vi inte kan lösa en tvist och någon av oss vill väcka talan vid domstol så gäller Svensk lag.

 

14. Ändring av Villkor

 

14.1 Ingen förändring av detta avtal kommer att bli giltig såvida den inte skriftligen godkänns av båda parter.

bottom of page